آبتین- پدر فریدون،  در : دارای اسب نیکو، ( این نام دگرگون شده اسپیان و اسفیان است، ) 
 آترتیتر( مانند مادر نیست) - از نزدیکان گشتاسب کیانی،  در : نیک گوهر، آتشین نژاد، نیک تبار 
 آترگُشسب( مانند مادر گذشت) - سردار کیخسرو کیانی،  در چم : آتش نام دارنده اسب نر، 
 آتروتَرسه( مانند آب رو بنده) - پسر اسفندیار به نوشته بُندَهشن،  در چم : آتشین سخن مردانه،  آتش نیک 
 آتروتَرس- از خانواده کیانیان،  در چم : آتشین گفتار و نام ایزد سروش 
 آتور تَریش- نگ به "آتور ترسه" 
 آخواست( مانند کارداشت) - سردار تورانی در زمان پشنگ،  در چم : برتر،  نیک،  بزرگ تیره و دودمان( شا)، 
 آذر آیین- نام دیگر پدر فریدون، 
 آذر افروز- پسر مهرنوش و نوه اسفندیار،  در چم : فروزنده آتش، 
 آذر افروز توس- چهارمین پسر اسفندیار،  در چم : آتشدان توس 
 آذر بُرزین- پسر اسفندیار،  در چم : آتش والا، آتش بلند و گرانمایه 
 آذر به- از کیانیان،  در چم : آتش نیک 
 آذر پیک- پسر اسفندیار،  در چم : پیک آتش، آتشین پیک، نیک پیام 
 آذر چهر- از خاندان کیانیان،  در چم : آتشین گوهر، گلگون سیما 
 آذر خَروه( مانند آذر کبود) - از خویشان گشتاسب کیانی،  در چم : دارنده فره آتش، 
 آذر داد- از کیانیان،  در چم : زاده آتش 
 آذر سود- از کیانیان،  در چم : آتش زند 
 آذر سود- از کیانیان،  در چم : بهره گیر آتش، سود بر آتش 
 آذر فر- از کیانیان،  در چم : فره آتش 
 آذر افروز- پسر اسفندیار 
 آذر گشسب- سردار نامی کیخسرو،  آتشکده هشتم در بلخ،  در چم : آتشین اسب نر نیرومند، 
 آذر نَرَسه- پسر اسفندیار،  پسر گودرز در چم : فرشته پیام آتشین 
 آذر نوش- پسر اسفندیار و آتشکده ای در بلخ،  در چم : آتش جاویدان پیروز 
 آذین وند- نام دیگر تهمورس،  در چم : شهر آرا،  غانونگزار 
 آراستای- برادر پورشسب،  در چم : زیور دهنده، گمارنده، سامانگر 
 آراشتی- نگ به آراستای 
 آرش- سردار منوچهر، پهلوان یزدگرد دوم،  در چم : درخشنده دلاور 
 آرمین - پسر کیغباد،  در چم : شادو خرم، آرام، بزرگزاده 
 آریاک- چهارمین نیای منوچهر در چم : آریایی نژاد دوست داشتنی 
 آزاد سرو- دانشمندی از نژاد نریمان 
 آسا- پدر بهمن،  در چم : آساینده 
 آسایان- مردی تورانی،  در چم : آسا 
 آسپیان- نگ به" آبتین" 
 آستیان- نگ به" آبتین" 
 آسپیگان- نگ به" آبتین" 
 آسویه- نگ به "آبتین" 
 آشناس- فرزند تهماسب وپدر گرشاسب،  درچم : شناخته، روشن 
 آگای مَسواک- پسر نوذر،  در چم : بلند آوازه، شناخته، دانای نامی 
 آلان شاه- شاه آلان،  در چم : گلگونه 
 آوگان( مانند شادکام) - پهلوانی در دربار فریدون،  درچم : پرفروغ 
 آوند- سردار کیخسرو،  در چم : بافرو شکوه، زیبا، درخشان، مهربان 
 آوَه- نگ به"آوند" 
 آیین گشسب(گشسب مانند گذشت) - دبیر هرمز چهارم،  در چم : آیین دار دارنده اسب نر نیرومند،  آتش پاک 
 اَپرنگ(مانند همرنگ) - پسر سام،  درچم : فروشکوه و درخشندگی، 
 اَپیوه(مانند زمینه) - پسر کیغباد،  درچم : دارنده نیکویی و خوبی 
 اَترَت(مانند بهمن) - پدر گرشاسب در چم : سومین فرزند، آتشین 
 اَترته- نگ به"اترت" 
 اَترَد- از بازماندگان فریدون،  درچم : آفریده آتش، سومین فرزند 
 اَجرَب- پسر سیامک،  (چ، رو) 
 اَخرور(مانند کم زور) - پسر کیخسرو،  درچم : نیک بالنده (شا) 
 اَرجاسب(مانند برجاست) - یارو همبازی چوگان سیاوش،  در چم : دارای اسب ارزنده و گرانبها 
 اَرج ست(مانند برجست) - پهلوان زمان پشنگ،  در چم : ستوده کام، 
 اَرجَش( مانند بهمن) - نامی شاهی،  درچم : والا، گران ارج 
 اَرژَنتَه( مانند ارزنده) - دلاوری از توران،  نام آهنگی،  درچم : ارزنده 
 اَرژاسب- نگ به" ارجاسب" 
 ارژنگ زره- پهلوان تورانی،  درچم : گرانبها زره،  زره زیور یافته 
 اَرشَک( مانند بهمن) - از نیاکان گرشاسب، پدر تهمورس،  درچم : دلیر 
 اَرشَن( مانند بهمن) - نوه کیغباد،  درچم : پهلوان، دلیر، یل 
 اَرفَخشَد-  پدر ارمایل،  ( چ،  رو) 
 اَرمان- نام  سرداری،  در چم : دلاور و دلیر و در هر چیز تند و تیز، چابک 
 اَرمایل- از بزرگزادگان پارس 
 ارمنی- سردار ایرانی در جنگ با تازیان،  در چم : اهورایی اندیش 
 اَرمین- نگ به" آرمین" 
 اُرواتسب( مانند گشتاسب) - نام لهراسب پدر گشتاسب است،  در چم : دارنده اسب تیز و چالاک 
 اَرواخش( مانند گل کاشت) - برادر گشتاسب،  درچم : توانای بالنده 
 اَروسار( مانند گلسرای) - سرداری که با کیخسرو جنگید،  درچم : نیروخواه، نیرو جو 
 اَروَند(مانند دربند) - پدر لهراسب،  درچم : دلیر و با شکوه، 
 اَرویش نَسپ- از نبیرگان منوچهر 
 اَرهنگ(مانند سرهنگ) - سردار جاماسب،  در چم : نیکوخواه توانبخش 
 اَسپایدا( مانند در جایگاه) - سردار کی و گشتاسب،  دلیر زاده پایدار 
 اَسپا یود(مانند برپابود) - برادر زریر و پسر لهراسب،  درچم : نبرد گر و جنگجو سواره چابک، 
 اَسپ روز- نام سرداری،  درچم : دارای اسب رخشنده و روشن 
 اَسپیان- نگ به" آبتین" 
 اسپیدور(مانند بیشتر) - برادر جمشید،  درچم : سپید رخشان 
 اَسپیهر(مانند در پیکر) - فرزند کیخسرو،  در چم : گردون، گیتی 
 اَستونه- پسر ایرج، درچم : ستونپا و استوار، پابرجا و پایه نیرومند 
 اسفندیار- پسر گشتناسب،  درچم : آفریده نیک و پاک 
 اسفیان- نگ به" آبتین" 
 اَشتااُروند(مانند درجاخرسند) - از دشمنان گشتاسب،  درچم : دارنده هشت سوار 
 اَشدا(ئمانند فردا) - پسر سیاوش،  در چم : راست و درست کردار 
 اشکبوس- سردار کوشانی، یاری بخش افراسیاب،  درچم : د رآغوش گیر دلیری، دلاور سخت کوش 
 اَشکَش( مانند بهمن) - از سرداران بزرگ و از نژاد غباد،  در چم : دلاور 
 اُشنَر(مانند گلپر) - وزیر خردمند و زیرک کیکاوس،  درچم : هوشمند 
 اَشوداد- برادر هوشنگ،  پاکزاد والا 
 اَشورت اَسپه(مانند نخود از کس) - نام اوستایی سهراب،  درچم : خوش آب و رنگ،گلگون 
 اَغریرس(مانند در سینه) - پسر پشنگ و برادر افراسیاب،  در چم : دارنده گردونه تندرو 
 افراسیاب- پسر پشنگ، شاه توران،  درچم : هراساننده و ترسناک 
 اَفراواک(مانند پروادار) - پسر سیامک،  درچم : باشکوه 
 اَفری- پسر سیامک،  درچم : باشکوه 
 اَفشین- نبیره کیغباد،  درچم : درخشان، پرفروغ، روشن 
 اَکوان- نام دیوی نیرومند،  درچم : استوار، پابرجا- پایدار 
 اَگای مَشوَک- نگ به" آگای مسواک" 
 اَلکوس(مانند درگوش) - پهلوانی تورانی،  درچم : کوه استوار(شا) 
 اَلوا(مانند سرما) - نیزه دار رستم،  درچم : ستاره درخشان 
 اَمَرگش(مانند کمرکش) - پسر پشوتن،  درچم : اورنگ دار بسیار (شا) 
 اَناستوخ- پسر ایرج،  (چ، رو) 
 اندریمان- برادر و سردار ارجاسب و همبازی چوگان سیاوش،  درچم : خودخواه، خودکامه، ستایش خواه 
 اَوراش( مانند سرکار) - پسر سیامک،  درچم : یاری شده ایزد دادگری 
 اورمزد- سردار ایرانی،  درچم : سرور دانا، وارسته ستایش آمیز، نیک اهورا 
 اورمزد شیروی- از کیانیان،  درچم : سرور دانای شیر سیما، توانای اهورا 
 اورند( مانند اورنگ) - در لهراسب،  درچم : اورنگ و فر و شکوه و بالندگی 
 اوروت اسپ( مانند سرود است) - اوستایی لهراسب،  درچم : اسب تندرو 
 اوزَوَ( مانند هومنه) - پادشاهی پیشدادی، پسر تهماسب،   شاهنامه (زاب وزو) آورده است،  درچم : یاری بخش و یاری دهنده،  نیرو 
 اوزَ وارَک( مانند روزه واره) - پسر دستان و برادر رستم،  درچم : یاری دهنده 
 اولاد(مانند پولاد) - پهلوان و مرزبانی در زمان رستم،  پسر گاندی پهلوان تورانی،  درچم : پیروز پیشرو 
 اَهرُن( مانند درشد) - برادر همسر گشتاسب،  ( چ، رو) 
 ایرج- پسر فریدون،  درچم : یاری ده آریاییها 
 ایسپیهر(مانند دیر زیست) - فرزند کیخسرو،  درچم : سپهر 
 ایلا- پسر افراسیاب، (چ، رو) 
 اَیَندَک( مانند پرنده) - پدر جمشید،  درچم : آفریده روشنایی 
 اَیَنگَهد(مانند کمردرد) - از تبار جمشید،  درچم : درخشان و پر فروغ 
 اَییپی وَنگهو (نبینی درمگو) - پدر کیکاوس،  درچم : نگهبان جهان هستی،  دارنده نیکی و خوبی 
 اَییرک(مانند همینه) - سومین نیای منوچهر،  درچم : ایرانی نژاد 
 اَییریو- ریشه اوستایی ایرج 
   
 باد- دلاوری کرد نژاد(مادی)،  درچم : فرشته باد 
 بادان پیروز- نام سرداری،  درچم : پیروزمند پاداش دهنده، بالا، کشیده، برازنده، 
 بَرازَک(مانند نوزاد)(ن، س) - درچم : برازنده دوست داشتنی 
 براَسب(مانند سردست)(ن، ب) -درچم : دارنده اسبان بلند بالا و خوش بروپیکر 
 بَرانوش- برادر ساسان، شاهزاده ای ساسانی،  درچم : جاویدان،نیک زی 
 بَرتَه(مانند خرمن) - داماد داریوش سوم و سردار او،پسر کوچک کورش بزرگ،  درچم : ستاره فروزان 
 بَردان(مانند مردان) - اشگ نوزدهم، پسر بلاش، پدر بابک، یکی از دبیران انوشیروان دادگر،  درچم : گل زیبا، برازنده، گرانمایه 
 بَردیا- پسر کوچک کورش بزرگ و نام آرتامَن برادر کمبوجیه،  درچم : نیک و والا،برازنده، بلند پایه،  ستاره 
 بَردیا منش- پسر هوتن، پسر گشتاسب، برادرزاده داریوش بزرگ، درچم : والا منش، گرانمایه، نیک نهاد 
 بَرازم(مانند درجام) - نیای مانی،  درچم : برتر از ایزد زمین (شا) 
 بُرز آدِر(مانند بردبادل) - دادور بزرگ ساسانی، برادر بورژک میزبان اردشیر بابکان، در چم : آتش زبانه کش و شکوهمند 
 بُرز آذر- نگ به" برز آدر" 
 بُرز آفرین- از بزرگان ساسانی،  درچم : آفریده باشکوه، شکوه زاده 
 بُرز اَسب(مانند گرز دست)(ن، ب) - در چم : دارنده اسب نیک بر 
 بُرزگُشسب(ن، س)،  درچم : بافر و بلند بالا و دارنده آتش اشویی نیک، یا نیک اندام دارنده اسب نر نیرومند 
 بُرز منش( ن، س) -درچم : والا نهاد، بزرگزاده، بلند سرشت 
 بُرزمهر- از بزرگان دربار اردشیر بابکان، دبیر انوشیروان دادگر، از رایزنان خسرو پرویز، پدر کارن یکی از سرداران بهرام گور،  درچم : مهر بلند و شکوهمند، خورشید برکشیده و برافروخته، دلاور،پردل 
 بُرزوَند(مانند گرزبند) - یکی از فرمانداران سیستان در زمان داریوش  سوم،  درچم : باشکوه،  بافرو بلند پایه 
 بُرزومهر( ن، ب) - در چم : مهر سربرکشیده، خورشید بلند 
 بُرزیَرَشتی( مانند برد بیدستی)( ن، او، ب) - در چم : نیزه بلند 
 بُرزیَشت( مانند گرز دست)(ن، ب) - در چم : بزرگزاده، سرور 
 بَرزین سود(مانند پروین بود) - در چم : سود بزرگ، بهره بسیار 
 بارمان( مانند کاروان) - سرداری تورانی، پسر ویسه، برادر پیران و هومان و دژدار افراسیاب،  درچم : بافر 
 بازند(مانند پازند) - آوازه زریر است،  درچم : نیک اندیش( شا) 
 بازور- پهلوانی تورانی،  درچم : پرتوان، زورمند، توانا 
 بامین- نامی در شاهنامه،  درچم : پرفروغ و درخشان 
 باوَرد(مانند پادرد) - پسر گودرز،  درچم : باگل،گلانه 
 ببر بیان- جامه رستم از پوست اکوان دیو،  درچم : ببر ایزدی، ( بیان= بغ) 
 بَرتَه(مانند هسته) - سردار کیخسرو و پسر کورش بزرگ،  درچم : ستاره 
 بَرجاسب(مانند برخاست) - جنگی تورانی،  درچم : دارای اسب زورمند 
 بُرزو(مانند پرگو) - پسر سهراب،  درچم : بلند بالا و زیباو تنومند 
 بُرزو ایلا- سردار تورانی،  درچم : ایلای بلند بالا و زیبا 
 بُرزوی(مانند پرگوی) - نام بهرام گور در هند،  در چم : والا و شکوهمند 
 بُرزین(مانند گلریز) - پسر گرشاسب،  درچم : بلند بالا، خوش پیکر 
 بُرزین مهر- نام پهلوانی،  درچم : آتش درخشنده، مهر شکوهمند 
 بَرسام(مانند درکام) - فرمانده سپاه بیژن،  درچم : پرنیرو وخروشان و سیاهی برتر و چیره 
 بَرمان(مانند فرمان) - سرداری تورانی،  درچم : همیشه برتر و بالنده 
 بَرمایون- برادر فریدون،  گاو شیردهنده فریدون، نام پهلوانی،  درچم : پرمایه، بهره بخش، سودمند 
 بَرمایه- نگ به"برمایون" 
 بُرنادل- نامی است،  درچم : جوان دل 
 بُزانوش(مانند کجا بود) - نامی که فردوسی به والرین داده است، 
 بزرگ داراب- پسر بهمن،  در چم : دارنده گرانمایگی و بزرگی و مهر 
 بَستوَر(مانند گشتگر) - پسر زریر برادرزاده گشتاسب،  درچم : زره بسته 
 بوخت نَرسی- پسر گیو،  در چم : رستگار شده ایزد پیام 
 بور کشواد- اسبی که گیو بر آن نشست و به جستجوی بیژن پرداخت، درچم : اسب گلگونه کشواد(فرزندکی) 
 بو سپاس- نام پدر هومان،  درچم : دارای بینش درونی ستودنی 
 بومشاه- آوازه هوشنگ پیشدادی، درچم : شاه مرز و بوم و کشور 
 بهرام- پسر گودرز و سردار کیکاوس، در چم : پیروز، ایزد جنگ و چیرگی 
 بهرام وَرجاوند- پادشاهی دادگر از نژاد کیان،  درچم : بهرام والامند 
 بهزاد- نام اسب گشتاسب و پسر اسفندیار،  درچم : نیکزاد و نیک نیا 
 بِهِستان- از نزدیکان ارجاسب،  درچم : نیک جاه،بلند پایه 
 بهمن- پسر اسفندیار ششمین شاه کیانی،  درچم : نیک منش، نیک نهاد،نیک اندیش 
 بیارَش(مانند کیارش) - پسر کیغباد،  درچم : دلاور بیهمتای رخشان 
 بیتَک- پنجمین نیای منوچهر،  درچم : دومین فرزند خانواده 
 بید- نگهبان زندان کاوس،  درچم : آگاه و با دانش و دانا 
 بیداسپ(مانند دیدکرد) - چهارم نیای کی گشتاسب،  درچم : دارنده اسب نیک بیهمتا 
 بیدرفش- برادر ارجاسب تورانی،  درچم : پرچمدار 
 بیژن- پسر گیو، خواهر زاده رستم و داماد افراسیاب و شوهر منیژه،  در چم : آفریده یزدانی، ایزد گرا 
 بیوَراسپ(مانند بی دربست) - نام اژی دهاک،  در چم : دارنده ده هزار اسب 
 بیوَرد(مانند بی درد) - از خاندان یزد گرد،  درچم : بی گل 
 پااوروِه(مانند باکور دل) - ناوبان نامی فریدون،  درچم : یگانه، بیهمتا 
 پات اَفره- پسر نوذر،  در چم : نگهبان شکوه و بزرگی 
 پات سروب(مانند کار نبود) - نام افسانه ای کیخسرو،  درچم : نگهبان ناموری، پاسدار بلند آوازگی 
 پات هوسرَو(مانند کار سود بر) - پسر گشتاسب،  درچم : نگهبان نیک نامی، پاسدار خوشنامی، ( هوسرو همان است که خسرو شده است) 
 پارس- یکی از نبیرگان هوشنگ پسر پهلو، پسر سام که گویند شهر استخر را ساخت 
 پای والیک- پسر جمشید،  درچم : نگهبان کار و نیرو و توانایی 
 پَتَنَیَه(مانند نه کمره) - خاندانی در آبان یشت که با گرشاسب جنگید 
 پَدرام(مانند فریاد) - نبیره سام،  در چم : خرمی، شادباش،بدرود 
 پرتو وَرَشت(مانند برتونگشت) - نام برادر گشتاسب،  درچم : پرکار 
 پُرمایه- برادر فریدون،  درچم : پرومایه دارو سودمند 
 پَرموده- پسر ساوه شاه،  درچم : بااندیشه، باخرد،دور اندیش 
 پَرَنگ(مانند پلنگ) - پسر سام، درچم : درخشش شمشیر 
 پریبُرز- پسر کیکاوس،  درچم : بالا بلند،  خوش اندام،  نیک پیکر 
 پَریما- پسر نریمان،  درچم : ایزد ماه یا فرشته ماه 
 پَژمایه- پسر ساوه شاه،  درچم : دلیر 
 پَژموده- نگ به" پژمایه" 
 پَشَن(مانند دهن) -سردار توران،  درچم : مرد جنگی،پیکارجو 
 پَشَنگ(مانند پلنگ) - برادر زاده فریدون،پدر منوچهر،داماد ایرج و توس، پدر افراسیاب،  درچم : استوار و پیش تازنده،جنگجو،دلیر 
 پَشوتَن(مانند نبودن) - پسر کی گشتاسب و برادر اسفندیار،  درچم : پیش کننده تن، جانباز،دلاور 
 پَشین(مانند زمین) - پسر کیغباد، درچم : دلاور، نیرومند دلیر 
 پلاشان- پهلوان توران، درچم : اندیشمند، دارای نیروی اندیشه 
 پور ایلا- نبیره افراسیاب( چ، رو) 
 پورپشنگ- آوازه افراسیاب، درچم : فرزند جنگجو و استوار 
 پور دستان- آوازه رستم زال،  در چم : فرزند نیرومند 
 پورزال- آوازه رستم دستان 
 پولاد- سردار زمان کیغباد 
 پولادوند- پهلوانی تورانی 
 پیداگشسب(گشسب مانند گذشت) - درچم : آتش اشویی آشکار، دارنده اسب نر نیرومند نمایان 
 پیران- پسر ویسه، سردار تورانی، درچم : پیشوا، خردمند،دانا 
 پیشداد- نخستین شاه غانونگزار 
 پیلتن- پهلوانی از فرزندان رستم و آوازه رستم، درچم : دلاور، تنومند 
 پیلسُم - پیلسَم- پهلوان تورانی،  برادر پیران ویسه،  درچم : دارنده پای نیرومند و استوار 
 پیل مست- نام سرداری،  درچم : دلاور،خروشان،پرشور 
   
 تاجبخش- آوازه رستم 
 تاژ- برادر هوشنگ و پسر فَرَواک،  درچم : تندرو،نیک تاز 
 تُخار(تخوار) - سردار کیخسرو،  پسر زواره، درچم : نژاده (شا) 
 تَرخان- سردار تورانی، درچم : آزاد سر،سرخود، (باید ترکی باشد) 
 تَری تک- پنجمین نیای منوچهر،  درچم : سومین فرزند، فرزند بیهمتا 
 تَژاو- داماد افراسیاب، درچم : تازان 
 تَلیمان(مانند نریمان) - پهلوان زمان فریدون، (چ، رو) 
 تَوابه(مانند زمانه) - سردار کی خسرو، پدر بَرَتَه، درچم : دلاور 
 تور- پسر فریدون،  پادشاه توران، پسر جمشید از سمن ناز،  درچم : چست و چالاک و دلاور 
 تورج- نبیره جمشید،پسر شیده، پسر فریدون،  درچم : تورانی 
 تورَک- پسر شید سپ پادشاه زابل،  نیای افراسیاب،  پدر زادشَم،  درچم : تور دوست داشتنی،  گیاهی خوشبو 
 توز- پسر تور، درچم : پوست درختی که از آن کمان درست کنند 
 توس- پسر نوذر، سپهسالار کیخسرو، درچم : والا،روشن،چشمه آب(شا) 
 توسپاس- پدر هومان، درچم : نگهبان توس،توس ستا 
 توماسپ- پسر منوچهر، درچم :دارای اسبان پرزور ونیرومند 
 تَهماسب- پدر زاب پیشدادی،  درچم : دارنده اسبان تنومند و فربه و تند 
 تَهَمتَن- آوازه رستم، درچم : دارنده پیکر بزرگ و نیرومند 
 تَهمورِس- سومین پادشاه دپیشدادی، درچم : پهلوان،دلاور،نیرومند 
 تیاک- سردار تورانی، (چ، رو) 
 تیرآوند- نام تیراندازی است،  درچم : دارنده تیر،تیراندازو فرشته تیر 
 تی ترس- وزیر داراب،  درچم : همآوا و همراه بی ترس،دلاور 
   
 جابار- از نیاکان گودرز،  درچم : بلند پایه، والا،فرمند 
 جاماسب(مانند باماست) - وزیر افراسیاب و مرد خردمندان توران،  داماد زردشت اسپنتمان،  وزیر گشتاسب،  درچم : دارنده اسبان رام 
 جانوسپار- وزیر دارا،  درچم : دلاور 
 جانوشیار- جانوسپار 
 جَرَنجاش- دلاوری تورانی(چ، رو) 
 جَم- فروزنده جمشید،  درچم : همزاد 
 جمشید- چهارمین پادشاه ایران،  پسر تهمورس دیو بند،  او نوروز را پایه گذاری کرد،  درچم : جم درخشان 
 جَنبَک(مانند بهمن) - سرداری از توران،  (چ، رو) 
 جَندَل(مانند بهمن) - فرستاده فریدون در دربار یمن(چ، رو) 
 جون ماس- سردار تورانی، درچم : برنای بزرگ (شا) 
 جویا- پهلوانی مازندرانی 
 جهانگیر- پسر رستم 
 جِهَن(مانند بمن) - پسر افراسیاب و پهلوانی تورانی،  سرداری ایرانی پسر برزین،  درچم : جهان،سپهر،گردون،دلاور در هم کوبنده 
 جِهَن برزین- سازنده اورنگ فریدون، درچم : جهان بزرگ و زیبا، دلیر 
 چَندَل- نگ به "جندل" 
 چَنگِش(مانند لرزش) - سرداری از توران،  درچم : ستیزه گری و دلیری 
   
 خُراد(مانند همای) - پهلوانی از لشگر نوذر،  سردار هرمز و بهرام، درچم : آفریده خورشید رخشان 
 خراسان سپهبد- سردار خراسانی 
 خَروتاسب- دارنده اسب نیرومند 
 خَزَر وان(مانند کمر دار) -پهلوان تورانی،  درچم : نگهبان خزر 
 خسرو- آوازه شاهان ایرانی،  درچم : نیکنام،خوشنام،نیک شنو 
 خسرو نژاد- سردار گشتاسب 
 خَشاش(مانند مناز) - پهلوانی از توران در زمان ارجاسب،  درچم : پر نیرو و توانا(شا) 
 خوب چهر- پسر دارا از ناهید 
 خوران- پهلوانی در زمان کیخسرو که یکی از روستاهای اسپهان به نام اوست،  در چم : درخشان،مهر فروزنده 
 خوزان- نگ به" خوران" 
 خوشنواز- پادشاه ترکان،  درچم : مهربان نیک نواز، نوازشگر،نیک پنجه 
   
 دادآفرین- پسر سام، پسر به آفرید، درچم : آفریده نیکویی و شکوه 
 دادبُرزین- شاه زابلستان،  درچم : زاده آتش 
 دارا- نهمین پادشاه کیانی،  پسر رستم چهردهمین شاه باوندی،  درچم : نیک منش، مهربان 
 داراب- نگ به" دارا" 
 دزی(مانند همی) - پسر سیامک 
 دَستان- آوازه رستم،  درچم : نیرومند 
 دستان زند- نامی که سیمرغ بررستم نهاد،  درچم : نیرومند دانا 
 دشمه(مانند نغمه) - سرداری از ایران زمین،  نیای تُخوار،  درچم : فرمانده و دلیر(شا) 
 دَماشان- دلاوری تورانی(چ، رو) 
 دَمَنگ(مانند پلنگ) - پسر سام 
 دمور(مانند مگوی) - از خویشان افراسیاب،  درچم : آواز نرم و آرام 
 دوروشاسب(مانند دور دواند) - نیای افراسیاب،  (چ، رو) 
 دیو بند- آوازه تهمورس 
   
 راسور- سرداری از نژاد گودرز 
 رام اردشیر- پسر گشتاسب 
 رامان- وزیر کیغباد،  درچم : آرام 
 رامی- پسر کیخسرو، درچم :شاد، رام 
 رامین- پسر کیخسرو،  درچم : سرخ و سپید 
 رستم تور گیلکی- پهلوان زمان بهمن 
 رستم- پهلوان بزرگ شاهنامه،  درچم :بالش و رویش، والایی  ونیرومند و یل اندام، پهلوان بالا 
 رَستن(مانند رفتن) - وزیر دارا،  درچم : رستگار، رها،آزاد 
 رَشنواد(مانند سرفراز) - سرداری از سپاه هما درجنک بارم،  درچم : راستگو، درست کردار 
 رَمَکتور(مانند سمن بوی) - نیای فریدون،  درچم : دارنده گله گاو 
 رویین- پسر پیران ویسه،  درچم : استوار تن، رخنه ناپذیر 
 رویین تن- آوازه اسفندیار،  د رچم : استوار تن،  تنشیدی رخنه ناپذیر 
 رویین دژ - جایگاه ارجاسب،  در: دژ استوار 
 رُهام ( مانند کدام ) - پسر گودرز،  در: نگهبان،  پاسدار 
 ریو - پهلوان ایرانی از بازمانده های پشنگ،  در: دشمن نیرنگ 
 ریونیز ( مانند بروپیش ) - داماد توس،  سرداری ایرانی،  پسر کیکاوس،  در: نیست کننده نیرنگ 
   
 زاب - هشتمین پادشاه پیشدادی،  پسر نوذر،  پدر گرشاسب،  نبیره تور، پسر فریدون،  در: یاری بخش،  پرزور،  زبردست،  نیرومند 
 زادشم - نیای پشنگ و افراسیاب،  در: زاده آرامش و نرمش 
 زال - پدر رستم،  پسر سام،  در: سپید موی 
 زاماسب،  ( مانند واداشت ) - وزیر گشتاسب،  در: ایزد زمین دارای اسبان نیک و خوب 
 زاو - نگ به " زاب " 
 زراسب - پسر توس،  داماد کیکاوس،  در: دارای اسب خالدار و زرین 
 زرآوند - یکی از سه پسران مهر نرسه،  در: زرین،  زیور یافته، 
 زرآوه ( مانند زمانه ) - پهلوانی ایرانی،  در: زرین 
 زرسب (مانند نشست ) - گنجور کیخسرو کیانی،  در: دارنده اسب زرین یا زرد رنگ 
 زره - سرداری تورانی،  در: جوشن 
 زریر - پسر لهراسب،  بردار گشتاسب،  در: زرین بر و جوشن زرین 
 زرین پاشنه - از نامهای شاهنامه،  در: دلاور و سپهبد 
 زند - پسر شاه سمنگان،  در: هر چیز بزرگ و شکوهمند،  دانایی،  خرد 
 زنده رزم - پهلوانی تورانی،  وزیر سهراب،  برادر تهمینه،  پسر شاه سمنگان،  در: دلاور،  نیرومند 
 زَنگَله ( مانند زمزمه ) - سرداری از توران،  ( چ،  رو ) 
 زنگوله - نگ به " زنگله " 
 زنگوی - دلاوری تورانی،  سردار خسرو پرویز،  در : دارنده گاو نیک 
 زَنگه -  ( مانند بهمن ) - سرداری ایرانی،  در: دارنده گاو سرزنده 
 زنگیاب - از سرداران،  در: دارای گاو زنده و شاد 
 زو - پسر توماسب که پس از نوذر شاه شد،  از نبیرگان منوچهر،  در: یاری بخش،  پرزور،  نیرومند 
 زِه - نگ به " زو" 
 زواره - برادر رستم،  پسر زال،  در: سرزنده،  باخرد،  پهلوان 
 زوشَک ( مانند هومن ) - هفتمین نیای منو چهر،  در: یاری بخش بزرگ ( شا ) 
 زُهیر ( مانند نوین ) - سردار کیخسرو،  ( چ،  رو ) 
 زیرک - خردمندی در دربار اژی دهاک و خواب گزار او 
   
   
 ژَند - نگ به " زنده رزم " 
  ژَنده - نگ به " زنده رزم " 
 ژنده رزم - نگ به " زنده رزم " 
  ژوپین - پسر کیکاوس،  در: نیزه 
   
   
  سالار فرخ - آوازه سام نریمان 
  سام - پدر بزرگ رستم،  پسر نریمان،  در: آتش و رگه های تلایی در سنگ و رنگ سیاه 
  سام یل - آوازه سام،  در: سام دلیر 
 ساوه - سرداری تورانی،  در: زر ناب 
 سَباک -  ( مانند کباب ) - فرماندار جهرم در زمان اردشیر بابکان 
 سِپانیاسپ - نیای افراسیاب،  پسر تورک،  در: دارنده سپاه سواره 
 سپای اسپ - سومین نیای گرشاسب،  در: سواره سرباز،  سواره سپاه 
 سِپَرَنگ ( مانند بسر در ) - پسر سام،  روستایی زیبا در سمرغند 
 سپنتودات - اسفندیار پسر گشتاسب،  در: آفریده خرد پاک،  ( ن،  او ) 
 سپندا - اسفندیار 
 سپند یار - اسفندیار 
 سپند یه - اسفندیار 
 سپهر - پسر کیخسرو،  در: گیتی 
  سپهرَم - سردار تورانی 
 ستوه - سردار ارجاسب تورانی،  در: کم زور،  نازورمند 
 سُرخاب ( مانند گلکار ) - دلاوری از شیراز پسر غارن،  در: خوش آب و رنگ،  گلگونه 
 سُرخه - پسر افراسیاب،  در: سرخ رو،  کبوتر سرخ رنگ 
 سرو - گوینده داستان شغاد 
 سُغد- از خویشان رستم،  درچم : آبادگر 
 سَلم- پسر فریدون،  برادر ایرج و  تور، آوازه سالار خاور وچین 
 سَمکنان(مانند درزمان) - دلاور سپاه کیخسرو در جنگ با افراسیاب 
 سَمنار - از خانواده سام نریمان 
 سوفزای- وزیر کیغباد ( چ، رو) 
 سهراب- پسر رستم،  درچم : خوش آب و رنگ وگلگونه 
 سیاسپ(مانند بکاست) - برادر افراسیاب و،  درچم : دارنده اسب سیاه 
 سیامک- پسر کیومرس،  درچم : دارای موی سیاه( در اوستا- کوه سیاه) 
 سیاوش- پسر کیکاوس،  درچم : دارای اسب سیاه 
 سینار- دلاورایرانی،  درچم : مرغ بزرگ،  سیمرغ 
 سیه پیل- سردار گشتاسب،  درچم : دلاور،  نیرومند 
 سیمرغ- پرنده بزرگ افسانه ای که در کوه البرز آشیانه داشت،  درچم : مرغ بزرگ و باشکوه 
 شاپور- از پهلوانان منوچهر و سردار فریدوتن و کیکاوس،  درچم : پسر شاه 
 شادان- پسر فرزین،  از بزرگان توس 
 شادران- سردار ایرانی،  درچم : شاد 
 شادکام- برادر فریدون 
 شادوش- پسر گودرز ( همان شیدوش است)،  درچم : درخشنده و پر فروغ 
 شاه ایلا- پهلوانی تورانی 
 شاه کوه- آوازه کیومرس 
 شاه گل- آوازه کیومرس 
 شاوَران(مانند باسران) - پدر زنگه پهلوان ایرانی،  درچم : پسر شاه 
 شاهوی(مانند بانوی) - فرزند بزرگ هفتواد،  درچم : شاه بزرگ،  نیک 
 شبدیز- اسب خسروپرویز، بهرام گور،لهراسب، گشتاسب،  درچم : درخشان و شبرنگ 
 شَغاد- برادر ناتنی رستم، (چ، رو) 
 شَم(مانند سر) - چهلوانی کیانی،  پسر تورک،  درچم : آرام، نرم 
 شَماخ- پهلوان کیخسرو،  درچم : آرام، نرم 
 شَماسان- پهلوانی تورانی در سنگر سیاوش درچم : نیرومند، دلیر و آرام 
 شَمر(مانند زهر) - مردی دانا که بهرام گور او را به پادشاهی توران برگزید،  درچم : آرام ( شا) 
 شمیران- از خویشان جمشید،  دلیر تورانی، در چم : دره آرام 
 شَنتوس(مانند لبدوز) - دلاور کیخسرو،  ( چ، رو) 
 شَنگُل(مانند سرپل) - شاه هند،  درچم : ناز گل، گل زیبا 
 شهر- پسر افراسیاب،  درچم : بزرگ زاده، فرمند، والا 
 شهرسب(مانند دربست) - وزیر تهمورس،  درچم : شهریار دارنده اسب شکوهمند و بزرگ 
 شهرویه- پهلوان دربار منوچهر،  درچم : نیک تبار،  بزرگ نیا 
 شهره(مانند خرده) - از پسران افراسیاب،  سرداری در زمان بهرام گور، درچم : بلندآوازه 
 شهریار- پسر پیروز،  پسر سهراب و پسر خسرو پرویز از شیرین،  درچم : نگهبان شهر، پادشاه 
 شهریوَرسپ(مانند مردی نسبت) - پدر گستهم،  از سرداران یزد گرد نیکوکار،  درچم : دارنده اسبان نژاده نیک 
 شیداسپ(مانند بی کاست) - وزیر تهمورس،  درچم : دارنده اسب درخشان یا سرخ مو 
 شیدرنگ- پهلوانی خردمند،  درچم : پرفروغ و درخشان 
 شیدسپ(مانند بیدست) - پسر گشتاسب،  درچم : دارنده اسب موسرخ و رخشنده 
 شیدوش(مانند سیروس) - پسر گودرز،  پسر افراسیاب، برادر گیو،  درچم : درخشان،  تابان، خورشیدچهر 
 شیده- پسر افراسیاب،  درچم : پرفروغ و رخشان،  رخشنده،  فروزنده 
 شیر- سردار فریدون،  در چم : دلاور 
 شیران- دلاور ایرانی،  درچم : دلیر 
 شیرخون- راهنمای بهمن به جایگاه رستم،  درچم : دلاور،  دلیر 
 شیرآزاد- دلاور ایرانی در جنگ با تازیان،  درچم : دلاور آزاده 
 شیرزن- دلاوری تورانی در نزد کیخسرو با افراسیاب،  درچم : دلاور 
 شیرنگ- آوازه اسفتدیار،  درچم : مانند شیر، دلاور، پردل 
 شیروی- سردار منوچهر، دلاوری از توران، پسر خسروپرویز،  درچم : شیر دوست داشتنی و خوب 
 شیرویه- فرزند بیژن،  درچم : شیرپیکر، شیر رخسار 
 شیواتیر- آوازه آرش کمان گیر،  درچم : تیر انداز استاد 
   
 غارِن(مانند بادل) - ریشه آن "کارن" است،  پهلوان ایرانی همراه رستم،  پسر کاوه آهنگر،  درچم : جنگجو و دلاور 
 غباد- پسر کاوه آهنگر،  پسر یزد گرد و پسر کیکاوس،  درچم : نوآوری و نوسازیو دادگری کی نیک و والا 
 غَرچه ( مانند پنجه ) پهوانی تورانی،  ( چ،  رو ) 
   
 فابَک ( مانند مادر ) پسر جمشید 
 فَرابُرز - پهلوانی ایراینی،  در: شکوهمند،  والا،  بلند بالای زیبا 
 فراسیاک - افراسیاب 
 فرامرز - پسر رستم،  در: بالاتر ار بوم و بر، بخشنده دشمن 
 فربوس - پهلوانی تورانی،  در: باتبار،  با تیره،  نیک نژاد 
 فرتوس - سردار افراسیاب،  در: فر و فروغ توس 
 فرخار- دلاور تورانی،  در: بتخانه 
 فرخزاد - نام دوم گشتاسب سردار بهرام چوبین،  سردار خسرو پرویز و استاندار خراسان،  پدر رستم در جنگ با تازیان 
 فرخ کلاه - آوازه کیخسرو 
 فردوسی - سخنسرای پاد تازی،  او هموند " آزادگان " و " هزار فرزانگان " بود،  در: مینوی 
 فرشآورد - پسر گشتاسب،  برادر اسفندیار، در: برترین گل روشن 
 فرشوکت ( مانند هرسو کرد ) - سردار ارجاسب،  در: درخشانگر و آفریننده روشنایی و فروغ 
 فرشید - برادر پیران ویسه، در: درخشنده،  رخشان 
 فرشید ورد - نگ به " فرشآورد " 
 فرغار - فرستنده پنهانی افراسیاب،  در: خیس و تر 
 فرکیانی - درپرتو آن هوشنگ بر هفت کشور فرمان رانده 
 فَرَواک - پسر سیامک،  پدر هوشنگ، در: گفتار و اغاز سخن،  بلند پرواز،  بلند پایه،  پیشگام 
 فرود - پسر سیاوش و خسرو پرویز،  در: خودخواه و بلند پرواز 
 فروهِل ( مانند بگو دل ) پهلوانی ایرانی،  در: فروهر - روان همیشه جاوید آدمی 
 فرهاد - پهلوان کیکاوس، در: آتش شکوهمند،  فروغ آتش 
 فریان - نامبر تورانی که خاندانش زردشتی شدند، در: شکوهمند و والا،  فرشتگان،  خشنود دوست 
 فریبرز - پسر کیکاوس،  در: بلند بالا،  زیبا اندام،  کشیده بر 
 فریدون - پادشاه ایران،  سرنگون کن اژی دهاک ماردوش،  در: دارنده سه نیرو - پندار،  گفتار و کردار نیک 
 فغفور - پسر کوچک ساوه شاه،  در: پسر خدا،  سرور و والا 
 فیرش - پسر منوچهر،  ( چ،  رو ) 
 فیروز - از نژاد کیغباد،  دلیر ایرانی 
 فیوَنداد - چهارمین فرزند گشتاسب، در: بازیافته دادار 
   
 کاپور - پادشاهی که به دست رستم کشته شد،  در: نژادکی (شا) 
 کارِن - نگ به " غارن " 
 کاکُله ( مانند زابله ) - جنگجویی از فرزندان تور،  در: موی میان سریا سرشار از گل ( شا ) 
 کالوی - سردار تورانی ( چ،  رو ) 
 کامبیز - یونای شده کمبوجیه 
 کاموس - سردار تورانی،  در: والای برگ ( شا ) 
 کاوس - پادشاه کیانی،  در: دادگر نژاده،  دارنده چشمه ها وآرمان،  بزرگزاده با آرمان،  هستی دار نیک 
 کاوه - دلاور پاد تازی، در: والا و بزرگزاده،  گرانمایه و فرمند 
 کاویان - نام درفش کاوه آهنگر 
 کبوده - پسر تژاو،  گله بان افراسیاب،  در: گونه ای درخت جنگلی 
 کتماره ( مانند درباره ) - پهلوانی ایرانی،  پسر کارن،  ( چ،  رو ) 
 کدال ( مانند ندار ) - نام دیگر کرسیوز برادر افراسیاب 
 کدیور - بزرگ،  ت، انگر،  خداوند خانه،  ازنامهای شاهنامه 
 کُردوی ( مانند پرگوی ) - دلاوری تورانی،  در: دلیر، یل 
 کردار تور - یکی از نیاکان فریدون،  در: آتشین رفتار 
 کرَزم ( مترس ) - ارخویشان کی گشتاسب،  در: فرمانده رزم کیانی 
 کرسادکش ( مانند فریاد کش ) - برادر گشتاسب،  ( چ،  رو ) 
 کرسیون ( مانند در میهن ) - سردار تورانی،  ( چ،  رو ) 
 کرکوی ( مانند درجوی ) - نبیره سلم،  در: دلیر،  زورمند 
 کرگسار ( مانند مردسار ) - پهلوان تورانی،  در: توانا چون کرکدن 
 کرمایل - بزرگزاده پارسی 
 کروخان ( مانند خروشان ) - فرزند ویسه،  دلاور تورانی  
 کروی ( مانند مگوی ) - از خویشان افراسیاب،  در: دلیر ( شا) 
 کریمان ( مانند نریمان ) - نام پدر سا م نریمان،  شهر کرمان و پهلوانی 
 کژدهم (مانند گلبند ) - پدر گُرد آفرید،  در: دلیر ( شا ) 
 کژگویه ( مانند در رویه ) - یردار تورانی،  در: نادرست گو 
 کشتاز ( مانند سرباز ) - نامی در شاهنامه،  در: دارنده چشم و تنی کوه مانند 
 کشگان (مانند درمان ) پسر فرخزاد 
 کشواد ( مانند فرهاد ) - نام یکی از سرداران فریدون از فرزندان کاوه،  در: فرزند کی،  سخن والا و شیوا  
 کلاهور ( مانند روابود ) - پهلوانی مازندرانی است،  ( چ،  رو ) 
 کلباد ( مانند فرهاد ) - پهلوانی تورانی،  در: دارای بوی گل،   دارای گاو نر تندو تیز،  نیرومند (شا ) 
 کنداگشسب ( مانند برناگذشت ) - از سرداران بهرام چوبین در جنگ با ساوه شاه،  در: دلاور دارنده اسب نرنیرومند 
 کندر ( مانند پرگل ) - پهلوانی تورانی،  در: شهر و بوم 
 کندرو ( مانند کردخو ) - از بزرگان زمان فریدون،  در: دلاور،  دلیر 
 کواد ( غباد ) - پسر کیکاوس،  در: نو آور،   نوآفرین،  کی نیک و خوب 
 کوارَزِم ( مانند نوازه دل ) - پسر اردشیر از کیانیان،  ( چ،  رو ) 
 کوارَسمَن ( مانند هوادرسر ) - از خویشان گشتاسب ( چ،  رو ) 
 کورنگ - پسر بیداسب،  پسر تور و برادر گرشاسب،  پدر زن جمشید،  پادشاه زابلستان،  در: همانند کوه پایدار و استوار 
 کوه گوش - نام دیگر هومان 
 کوهیار - دلاور ایرانی در لشگر کیخسرو،  در: استوار،  پا برجا 
 کهار ( مانند سوار)  - سردار تورانی،  در: دلاور ( شا ) 
 کهانی( مانند روانی ) - سرداری از توران،  در: جهانی 
 کهرم ( مانند رستم ) - سردار توران برادر افراسیاب،  درچم پهلوان باند پایه و دانا 
 کهرمان ( مانند رستمان ) - پسر تهمورس،  برادر افراسیاب،  در: بزرگ منش دانا 
 کهزاد ( مانند گلداد ) - از سرداران،  در: زاده کوه،  دلاور،  پایدار 
 کهیار ( مانند گلدار ) - از بزرگان زمان فریدون،  در: استوار،  توانا 
 کهیله ( مانند نبیره ) - نبیره افراسیاب،  در: پوست درخت نیک دارویی و سودبخش 
 کی - آوازه پادشاهان کیانی،  در: پادشاه،  فرمانده،  در شاهنامه به چم والا،  ارجمند،  گرانمایه 
 کیا - پادشاه بزرگ،  مرزبان،  پهلوان 
 کی آرش - دومین پسر کیغباد،  در: دلاور،  شهریار،  دلیر 
 کی آرمین - چهارمین پسر کیغباد،  در: بزرگزاده،  شادمان،  خرم 
 کی اَپیوَه - پسر کیغباد،  در: نیکی،  والایی،  گرانمایگی 
 کیار - از بزرگان زمان فریدون،  در: یار و پشتیبان کی ،  نام گیاهی نیز هست 
 کیارش - نگ به کی آرش 
 کی اَروند - نبیره کیغباد،  در: فر و شکوه و زیبایی،  تند و تیز و چابک 
 کیان - دودمان پس از پیشدادیان،  در: بزرگزاده،  والا،  گرانمایه 
 کیانشیر - سردار بهمن،  در: شیر کیان 
 کیانوش - برادر فریدون،  در: بزرگزاده کامیاب و جاویدان 
 کی اوس- نگ به کیکاوس 
 کی اوکی - پسر منوش ا،  کیانیان،  در: بزرگزاده در بزرگزاده 
 کی بیارش - از سرداران،  درچم : دو دلیر،  دو بزرگزاده ( کی ) 
 کی پشین - پسر کیغباد،  برادر کی کاوس،  در: فرمانده دلاور 
 کیخسرو - سومین پادشاه کیانی ،  پسر سیاوش،  در: نیکنام بزرگزاد 
 کی شکن - پسر کی بیارش،  پسر بهمن،  در: گُرد،  یل - بزرگزاده 
 کیغباد - پادشاه کیانی،  پدر کیکاوس،  در: دادگر راستین 
 کی کامه - پسر " زاد " و پدر کیغباد،  در: دارنده بزرگزادگی  کی،  کامروا 
 کیکاوس - دومین پادشاه کیانی،  پسر کی اَپیوَه،  شوهر سودابه،  پدر سیاوش،  پدر بزرگ کیخسرو،  در: دارنده چشمه ها،  خواست و آرزو،  دادگر نژاده و با تبار 
 کی گشتاسب - پسر لهرساب،  شاه کیانی،  در: گران ارج دارنده اسبان بسیار خوب 
 کی لهراسب - پدر گشتاسی،  در: گران ارج دارنده اسبان تیز رو 
 کی منوش - پدر نوذر،  در: منوش بزرگزاده و والا 
 کی واسب - یکی از پهلوانان،  در: والا تبار،  دارنده اسبان بسیار 
 کیوجی ( کی اوجی ) - پسر کیکاوس،  در: بلند پایه،  بزرگزاده 
 کیومرس - سردودمان پیشدادیان،  نخستین پادشاه ایران زمین،  در : ناجاوید،  جان وهستی ناپایدار 
 کیومهر - نامی در شاهنامه،  در: جان و زندگی درخشان،  خورشید درخشان کی 
   
 گاندی - پدر اولاد،  فرمانروای همه مازندران ( چ،  رو ) 
 گُراز ( مانند گداز ) - از سرداران رستم،  در: استوار،  نیرومند،  دلیر 
 گُرازبان ( مانند گلابدان ) - نام پهلوانی است،  در: نگهبان توانایی و زورمندی 
 گُرازه - پهلوانی ایرانی،  در: دلاور،  زورمند،  توانا 
 گرامی - پسر جاماسب،  در: گران ارج،  ارجمند،  والا،  فرمند 
 گرانخور- از سرداران،  وزیر اردشیر باباکان،  در: دلاور،  یل،  گُرد 
 گرانمایه - وزیر اردشیر بابکان،  در: ارجمند،  والا 
 گراهون - دلاوری زابلی در لشگر گرشاسب،  در: دلیر بزرگ (شا ) 
 گُرد - سردار منوپهر،  در: دلیر 
 گُرداب ( مانند مرداب ) - همآورد سهراب،  در: دارنده آوازه دلیری 
 گُرداسب ( مانند گل کاشت ) - از پهلوانان بهمن،  در: دارنده اسب نیرومند 
 گُردگیر - پسر افراسیاب،  در: دلاور،  یل،  زورمند 
 گُردوی ( مانند گل بوی ) - دلاوری تورانی،  پهلوان دربار خسرو پرویز و برادر بهرام چوبینه،  در: دلیر 
 گَرِزدون ( مانند روش بود ) - سردار ایرانی که بهدست اسکندرکشته شد،  در: دلاور،  دلیر،  گُرد 
 گُرزسپ (مانند پردست ) - سردارایرانی در جنگ " التونیه "،  در: دارنده اسب نیرومند 
 گُرَزم ( مانند گذشت ) - پهلوانی نامی و از خویشاوندان گشتاسب،  در: دلاور روی زمین 
 گَرِستون ( مانند روش بود ) - سردارسپاه ماهوی سوری،  ( چ،  رو ) 
 گَرسیوَز( مانند در بی در) - برادر افراسیاب،  پسرپشنگ،  در: کمزور 
 گَرسیوَن (مانند در بی در) - یکی از پیشگامان سپاهیان ماهوی در جنگ با بیژن،  ( چ،  رو) 
 گرشاسب ( مانند برخاست ) - از نیاکان سام،  پهلوان فریدون،  پسر زو،  سردار شاپور،  در: دارنده اسب خوش اندام،  تیز منش،  دلاور، پهلوان،  آزاد منش 
 گرشاه ( مانند سرشاد ) - نام دیگر کیومرس،  درچم : پادشاه کوه،  استوار 
 گَُرگسار( مانند خردسال ) -  سردار تورانی،  در: توانا،  نیرومند 
 گُرگساران - سردار تورانی 
 گُرگسر - سردار تورانی 
 گَرگوی ( مانند درکوی ) - سرداری تورانی،  (چ،  او ) 
 گُرگین - پهلوانی ایرانی،  پسر میلاد،  در: نیرومند چون گرگ 
 گَرمانَک ( مانند سرمایه ) - ایرانی پاک نهاد دربار اژی دهاک تازی 
 گَرمایل - نگ به " گرمانک " 
 گروخان ( مانند هلو بار ) - از بزرگان زمان کیخسرو، ( چ،  رو) 
 گُروی (مانند هلوی ) - از خویشان افراسیاب،   پسرزره،  ( چ،  رو) 
 گُژدَهم ( مانند پل بست ) - جنگجو و دلاور ایرانی،  پدر گُرد آفرید،  در: دلیر ( شا ) 
 گُستهم ( مانند گلگشت ) - پسر نوذر،  برادر توس،  دایی خسرو پرویز،  در: گشوده،  بخشنده،  دلیر و دارای زورمندی بسیار 
 گشتاسب ( مانند گل کاشت ) - پسر لهراسب،  پنجمین پادشاه کیانی، اشوزردشت در زمان او بود،  در: دارنده اسبان فراوان زورمند و فرکیانی 
 گُشسب ( مانند گذشت ) - دلاور زمان نوشیروان دادگر،  نیای بهرام چوبین و از درباریان یزگرد نیکوکار،  در: دارنده اسب نر نیرومند، 
 گُشنجم ( مانند گلدشت ) - پدر منوچهر،  ( چ،  رو) 
 گَفرتور( مانند شهر روز ) - نیای فریدون،  (چ،  رو ) 
 گُلباد - نگ به " گلباد " 
 گُل رخش - آوازه رخش،  اسب رستم،  درچم : گل سرخ و سپید 
 گِلشاه - آوازه کیومرس 
 گلگون - اسب گودرز لهراسب 
 گوپت شاه ( مانند گوید شاه ) - پسر اغریرس برادر افراسیاب،  در: نگهبان بزرگی، 
 گودرز- پسر گیو،  پهلوان نامی کی کاوس،  در: استوار، نیرومند 
 گوران شاه - سردار کیخسرو،  در: آتش بزرگ 
 گورنک - شاه زابلستان  که جمشید دختر او را به همسری گرفت،  برادر گرشاسب،  در: استوار،  پایدار 
 گولاد - پهلوانی ایرانی،  در: نیرومند و توانا 
 گولَخ ( مانند پولک ) - سردار توران 
 گهار کهانی ( مانند بهار جوانی) - سردار تورانی 
 گیو ( ملنند بید ) - پسر گودرز،  از پهلوانان نامی،  در: زندگی،  دلیر 
 گیوگان ( مانند بیدسار ) - پسر کارِن و پدر گُرازه،  در: دلیر 
 گیوه(مانند میوه) - پادشاه خاور،  سردار کیخسرو،  پسر سیاوش،  درچم : زندگی و هستی و دلیر 
   
 لاد- پسر گرگین،  درچم : سرخرنگ و گلگون(شا) 
 لانی- پسر نریمان،  درچم : پخش کردن 
 لشگرسِتان(مانند بندربساز) - دلاور لشگر کیخسرو،  درچم : چیره و پیروز،  دلاور و گُرد 
 لَواده(مانند سواره ) - سردار نامی کیخسرو،  (چ، رو) 
 لَهاک (مانند زمان) - برادر پیران ویسه،  (چ، رو) 
 لهراسب- پسر اورند شاه،  سردار کیخسرو،  درچم : دارنده اسب تیز رو 
   
 ماتَرَسب(مانند مایه بند) - پدر آراستی، برادر پورشسب،  (چ، رو) 
 ماخ- پیر خردمند و داستان گوی توس،  درچم : زر ناسره 
 ماروسپند- سردار شیرویه،  درچم : بیمرگ  اشویی و پاک 
 ماری- پسر کیومرس 
 ماز- پسر فَرَواک، برادر هوشنگ،  درچم : ماه، ایزد ماه 
 مانوش- پسر کی پشین، پدر لهراسب و نام کوهی که گویند منوچهر بالای آن زاده شد 
 مانوشان-نگ به " مانوش" 
 مانوش فر- پدر منوچهر 
 ماهان- پسر کیخسرو،  درچم : ماهها 
 ماهشاد- پسر نریمان،  پدر بَستام،  درچم : شادمان دارندهایزد ماه 
 ماهیار- وزیر داراب درچم : دوست و یار ماه و ایزد ماه 
 مرداس(مانند سرداب) - پدر اژی دهاک ماردوش تازی که مردی نکوکار و خوب بود 
 مردوی(مانند سرکوب) - پهلوان تورانی،  درچم : مرد و توانا 
 مَندَش(مانند بهمن) - پسر کی پشین(چ، رو) 
 منوچهر- ششمین پادشاه پیشدادی،  درچم : زاده کوه منوش، مینوی رخ، زیبارو، یاری کننده،  پهلوان نژاد 
 منوش(مانند خموش) - نیای کی لهراسب، پسر کی پشین،  درچم : نخستین آدم وآفریده 
 منوشان- استاندار کرمان کیخسرو و نام کوهی است 
 مَنوشَن- دومین نیای منوچهر 
 مَنوشگَر- دخترزاده ایرج 
 مهراب- پادشاه کابل،  پدر رودابه،  درچم : رنگ خورشید، فروغ مهر 
 مِهراسب(مانند دل داشت) - پدر گشتاسب، جانشین کیخسرو، در چم : مهر درخشان دارنده اسب 
 مِهر بزرگ- وزیر فریدون 
 مهرنوش- پسر اسفندیار،  درچم : مهر جاویدانی و کامیاب 
 مهرانیک- پسر سام،  درچم : ایزد بزرگ مهر، وابسته به ایزد فروغ 
 مِهرک- پهلوانی جهرمی از نژاد کیانیان،  درچم : مهر درخشان 
 مهروَندک(مانند مهردربر) - پسر سام،  درچم : وابسته به ایزد بزرگ مهر وفروغ 
 مهرین- مردی پورانی یاری کننده گشتاسب،  درچم : وابسته به ایزد مهر و روشنایی 
 مَهشاد- پسر ترکان،  درچم : شادمان از ایزد ماه 
 می بُد(مانند پی کن) - سپهبدی که به همراه سیاوش برای آشتی به  مرز رم رفت،  درچم : نگهبان می(شاید چم دیگری هم داشته باشد) 
 میروی(مانند میگوی) - سردار رستم فرخزاد در نبرد با تازیان،  درچم : پیش تازنده(شا) 
 میرین- نگ به" مهرین" 
 میلاد- پدر گرگین از پهلوانان ایران،  درچم : مهرداد 
 میلاو- نگ به "میلاد" 
 مینوچهر- نگ به" منوچهر" 
   
 نام خواست- پسر هزار،  سردار نامی ارجاسب،  درچم : نامجو 
 نَبتیه(مانند مردیه) - پسری از کیانیان، فرزند وِجاسب،  درچم : تخمه و نژاد 
 مزداگشسب(مانند فردا گذشت) - سردار هرمز ساسانی، درچم : سرور دانای دارنده اسب نر نیرومند 
 نریمان- پهلوان نامی ایران،  پدر سام،  درچم : دلیر و پهلوان و دارای اندیشه بلند و والا، نرمنش و مرد سرشت و نیرومند 
 نَستور(مانند سرپوش) - پسر زریر،برادر گشتاسب،  درچم : زره بسته،  جوشن دار 
 نَستوه(مانند درکوه) - سرداری از لشگر منوچهر، پهلوان دربار فریدون،  پسر گودرز،  درچم : خسته نماپذیر، پرخروش و تکاپو،  جنگ آور و ستیهنده، مردم جنگی 
 نَستیهَن(مانند درمیهن) - برادر پیران ویسه،  درچم : جنگجو و پرتلاش و کوشا 
 نواده- پدر « برته»،  پهلوان نامی ایران در چم : نوه و نبیره 
 نوذر- پسر منوچهر هفتمین پادشاه پیشدادی،  درچم : زیبا و شایسته،  آتش ترو تازه 
 نوزاد- پسر گودرز 
 نَوشاد(مانند بغداد) -پسر گودرز،  درچم : شهر زیبارویان و شادی نو 
 نوش آذر- پسر گشتاسب،  پسر انوشیروان دادگر، برادر اسفندیار و نام آتشکده ششم زردشت در پارس،  درچم : آتش جاویدان و پیروز 
 نوشزاد- پسر اسفندیار،  پسر انوشیروان دادگر،  درچم : آفریده جاویدانی کامیاب 
 نونود(مانند نوروز) - پسر سیاوش 
 نِهِل( مانند به دل) - دلاوری از توران،  (چ، رو) 
 نیاتوس- پسر توس،  سردار رم 
 نیرم(مانند دیلم) - همان نریمان است،  نیای رستم،  پدر سام،  در: دلیر و پهلوان 
 نیوتور ( مانند پیل زور ) - نیای ایرج،  در: خودپسند و اَبَرتن 
 نیوزا - پسر گشتاسب،  در: دلیرزاده،  آفریده دلاوری و گُردی 
 نیوزار - نگ به " نیوزا" 
   
 واستاج - پسر ایرج ،  در: از دودمان آریایی،  ایرانی نژاد 
 وانیتار - پسر ایرج،  در: چیره 
 وَرزاد - از هم پیمانان افراسیاب،  فرمانروای سپنجاب،  در: زاده برتری،  نیک نژاد،  والا،  فرمند 
 وَجاسب ( مانند رواست ) - ازخاندان کیانی،  در: دارنده اسب بزرگ 
 وَرزا ( مانند برپا ) - پسر فرشید،  پسر لهراسب،  در: ورزنده 
 وَنار( مانند سوار ) - از کیانیان،  در: چیره و برتر 
 وَندان - پسر ایرج از همسرش خوشک، در: آرزو و آرمان 
 وُهمداد ( مانند هلو داد ) - برادر هوشنگ،  در: نیک آفریده 
 ویتَندی ( مانند بیمرگی ) - نبیره منوچهر،  در: درهم شکننده 
 ویدرفش - نگ به " بیدرفش" 
 ویدگا - برادر آشان من،  در: دارای گله گاو 
 ویراسب ( مانند بی کاست ) - باهوش دارنده اسب 
 ویراک - سومین نیای منوچهر،  در: هوشمند،  هوشیار 
 ویس - دلداه رامین،  پسر فریدون، در: باتبار،  تبره داربادودمان 
 ویسه - پدر ویسه و هومان و پیلسُم و برادر پشنگ،  در: با تبار 
 ویشتاسب ( مانند دیرداشت ) - پدر افراسیاب،  ازخاندان نوژیا نوذر،  در: دارنده اسب جنگی، پیرومنش پاکی و راستی،  بافرکیانی 
 ویفره (مانند بیشتر ) - سردارشاه فریدون،  در: چیرگی بافر(شا) 
 ویگرد (مانند بیدرد ) - برادر هوشنگ،  در: آفریده ایزد باد (شا ) 
 ویو ( مانند بگو ) - پسر گودرز،  در: نوداماد  
 ویونَگهان ( مانند بی دستمال ) - پدر جمشید،  در: پرفروغ و نیک 
   
 هاراسپ ( مانند ناراست ) - نبیره نوذر،  در: دارنده اسبان بسیار 
 هَجیر - پسر گودرز،  پهلوانی ایرانی،  در: نیک برگزیده،  نیک نژاد 
 هَزار - پدرنامخواست،  در: بلبل 
 هَژیر - نگ به " هجیر" 
 هفتواد - مردی در شهر " کجاران "،  در: دارای هفت پسر،  رستگاری یا اختر یا امشاسپند 
 هفت یل - هفت دلاور همراه رستم برای رهایی بیژن که به توران رفتند، 
 هماوند - نامی کوهی در ایران 
 هوچیتره - نگ به " هجیر " 
 هور - برادر تور،  در: خورشید 
 هورَمَک ( مانند هوبره ) - آوازه شاه جمشید،  در: دارنده رمه های خوب 
 هوسپه (مانند پوسته ) - نواده نوذر،  در: دارنده اسبان نیک و خوب 
 هوش دیو - سردار تورانی،  هوشمند 
 هوش نر - وزیر کیکاوس،  مرد بخرد 
 هوشنگ - پسر سیامک،  آفریننده آتش،  در: سازنده خانه های خوب،  دادگر 
 هوماسپ - پورپشنگ،  دارنده اسب نیک 
 هومان - پسر ویسه،  برادر پیران،  در:نیک اندیش 
 هوم فراشمی ( مانند خوب نکاشتی ) - دستگیر کننده افراسیاب و سپارنده به کیخسرو،  ( چ،  رو ) 
 هیتاسب ( مانند بی کاست ) - او اَرواخش برادر گرشاسب را کشت،  در: اسب به گردونه بسته 
 هیر - پسر هما،  پدرپشو تن،  درچم آتش 
 هیربُد - مغ بزرگ زمان گشتاسب،  کلید دارکیکاوس،  در: نگهبان آتش 
 هیرمند - از نامهای گشتاسب،  در: ستایشگر آتش،  توانگرو دارا 
 هیشو ( مانند ریشو ) - با ژخواه مرز روم در زمان گشتاسب،  در: با هوش و هوشمند ( شا ) 
 هیواسپ - از نبیرگان نوذر،  در: دارنده اسب خوب 
   
 یاراسپند - اسفندیار 
 یازده رخ - نبردی که مبان یازده تن از سرداران ایران با توران انجام شد،  در: یازده شاهین 
 یلان سینه - سردار بهرام چوبینه،  در: دلاور،  زورمند، گرد 
 یَم - درچم : جم،  همزاد 
 یَواسپ( مانند رواست ) هیواسپ 
 یوختاسپ - برادر گشتاسب،  در: دارنده اسب به گردونه بسته ( شا ) 

 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو